Kategorie

Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě (dále jen e-shop) www.home-point.cz. Podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (podnikatel, obchodní firma nebo spotřebitel). Tyto smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy se řídí obchodními podmínkami danými občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Odesláním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Kupující je zároveň dostatečně informován před vlastním odesláním objednávky o možnosti seznámit se s obchodními podmínkami a reklamačním řádem.

Provozovatel (prodávající)

Provozovatelem je: PROhome s.r.o., Slavíčkova 827/1a, 638 00 BRNO, ČR, IČ: 27665402

 

Vymezení pojmů

1/Prodávající – je právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní činnosti. Je to obchodní společnost, která přímo nebo prostřednictvím svých obchodních zástupců dodává kupujícímu zboží. 

2/Odběratel je fyzická, nebo právnická osoba, která provádí nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje v rámci své podnikatelské činnosti dle § 420 až § 422 (podnikatel) zákona č. 89/2012 Sb.

3/Spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o osobu, která nakupuje zboží za jiným účelem než pro podnikání s tímto zbožím dle § 419 zákona č. 89/2012 Sb.

Kupující je osoba vymezená v bodech 2 a 3 tohoto vymezení pojmů, tedy odběratel nebo spotřebitel.

Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy, přičemž samotná kupní smlouva je uzavřena momentem odeslání objednávkového formuláře z e-shopu. Od tohoto okamžiku vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti.

 

Ochrana osobních údajů

Prodávající se tímto zavazuje, že všechny osobní údaje o kupujícím, které získal v souvislosti s jeho registraci a objednávkami bude zpracovávat výhradně v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a bude využívat takto získané osobní údaje pouze pro svou vnitřní potřebu v souvislosti s plněním svých závazků vyplývajících ze smlouvy o koupi zboží.

Prodávající prohlašuje, že zpracováním osobních údajů kupujícího jsou pověřeni pouze vymezení pracovníci prodávajícího.

Kupující tímto prohlašuje, že vyplněním a potvrzením registračního formuláře souhlasí, ve smyslu §5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., se zpracováním všech zde uvedených osobních údajů poskytnutých prodávajícímu.

Práva kupujícího ve vztahu k ochraně jím poskytnutých osobních údajů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění.

Kupující se zavazuje vyhovět případným požadavkům prodávajícího na získání dalších údajů ze strany kupujícího za účelem ověření správnosti, úplnosti a pravdivosti údajů uvedených kupujícím ve formulářích „Registrace“ a „Košík“, zejména telefonního, faxového, nebo e-mailového kontaktu na kupujícího, případně na jím pověřeného pracovníka kupujícího.

Prodávající smlouvy o koupi zboží archivuje, přičemž tato databáze je přístupná pouze vymezeným pracovníkům prodávajícího.

 

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Prezentace zboží umístěná na www.home-point.cz je nabídkou ve smyslu § 1732 občanského zákoníku. Pokud prodávající nabízí „akční zboží" platí do vyprodání zásob, případně do odvolání takovéto nabídky.

Veškeré objednávky, učiněné prostřednictvím www.home-point.cz, jsou závazné. Postup, jak vybrat požadované zboží a jak provést objednávku, najdete na stránce „Jak nakupovat“.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká a je platná okamžikem potvrzení objednávky prodávajícím. Od tohoto okamžiku vznikají mezi prodávajícím a kupujícím vzájemná práva a povinnosti.

Podmínkou pro platnost objednávky v e-shopu je zadání všech povinných, formulářem předepsaných údajů.

Ceny zboží jsou vyznačeny u jednotlivých položek zboží. Jsou uvedeny bez DPH a s DPH.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží.

Vyplněním registračního formuláře a objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech (viz. Ochrana osobních údajů).

Pokud v minulosti kupující porušil obchodní podmínky, není prodávající povinen uzavřít s ním kupní smlouvu.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady na tuto komunikaci s prodávajícím, a to internetové připojení, náklady na telefonní hovory si kupující hradí sám.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 

Zaslání zboží

Dodací lhůta

Zboží doručuje prodávající, zpravidla do 7 pracovních dnů.

U objednávek doručených v mimopracovní době (dny pracovního volna, pracovního klidu a státní svátky) se doba doručení prodlužuje o tyto dny.

Způsob dopravy a možnosti platby

Způsob dopravy si kupující volí sám v objednávkovém formuláři, tj. před odesláním objednávky.

Zásilky, které jsou prodávajícímu vráceny jako nevyzvednuté, nebo nedoručitelné zasílá prodávající znovu pouze na opětovné vyžádání. V takovém případě je prodávající oprávněn požadovat zaplacení kupní ceny, nebo přiměřené zálohy předem.

Způsob úhrady si kupující volí sám v objednávkovém formuláři, tj. před odesláním objednávky.

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Převzetí zboží

Běžné provozní hodiny jsou v pracovní dny (Po-Pá) mezi 8.00 - 16.00 hod.

Místem dodání zboží je adresa, uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad, v případě platby v hotovosti při doručení i příjmový pokladní doklad, a je-li to u stanovených druhů zboží vyžadováno, pak i záruční list a návod na používání výrobku v českém jazyce.

Součástí dodávky zboží není jeho instalace, ani předvedení.

 

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Spotřebitel má právo na základě ustanovení § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. V takovémto případě je povinen zboží zaslat zpět prodávajícímu v uvedené lhůtě – podmínkou je doručení vraceného zboží prodávajícímu. Po obdržení vráceného zboží prodávající nejpozději do 30-ti dnů spotřebiteli vrátí zpět odpovídající část kupní ceny, a to předem dohodnutým způsobem.

V případě, že kupující žádá o výměnu zboží nebo vrácení peněz, je povinen zboží doručit zpět prodávajícímu bez známek používání, nepoškozené, nejlépe v původním obalu spolu s dodacím listem, nebo daňovým dokladem.

Při zaslání zboží zpět je kupující povinen zvolit přiměřený obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě. Vracené zboží zároveň doporučujeme pojistit.

Zboží, které bylo poškozeno při přepravě zpět prodávajícímu, nebo v důsledku nevhodného obalu není možné vyměnit nebo za takové zboží žádat vrácení peněz.

Kupujícímu bude vrácena poměrná část kupní ceny, odpovídající množství vráceného zboží. Náklady spojené s vracením zboží hradí kupující, a to dle § 1820, odst. 1, písm. g) č. zákona č. 89/2012 Sb.

Prodávající neakceptuje vracení zboží formou dobírky. V takovémto případě je prodávající oprávněn zboží od kupujícího zpět nepřevzít.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

Záruční podmínky a reklamace

 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Záruční doba počíná běžet převzetím zboží kupujícím a prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě a dobu, po kterou prodávající vyřizoval reklamaci.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

a/ má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b/ se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
c/ zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d/ je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e/ zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Ustanovení předchozího odstavce o vadách se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.


Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu www.home-point.cz a právním řádem platným v ČR.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese sídla prodávajícího, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle prodávajícího. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

 

Mimosoudní řešení sporu

Orgánem určeným k mimosoudnímu řešení sporů mezi spotřebitelem a podnikatelem je Česká obchodní inspekce.

Elektronická evidence tržeb

Ve smyslu zákona č. 112/2016 sb. jsme zavedli elektronickou evidenci tržeb. Při platbách v hotovosti při dodání zboží Vám bude současně s fakturou vydána také účtenka, která prokáže, že jsme tržbu zaevidovali u správce daně. Zařízením na vystavení účtenky jsou rovněž vybaveni naši obchodní zástupci, pokud předáváte peníze v hotovosti jim. V sídle společnosti přijímáme platby v hotovosti pouze po domluvě. Ve smyslu uvedeného zákona jsme Vás povinni informovat že:

"Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin"

 

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu Internetového obchodu www.home-point.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto podmínky platí od 1. března 2017