Kategorie

Reklamační řád

Vážení zákazníci

Zpracování vašich objednávek věnujeme maximální péči a pozornost, důsledně kontrolujeme vyskladnění objednávky. I přes naši snahu může dojít k tomu, že zákazník nebude úplně spokojený s vyřízením objednávky, anebo dojde k výskytu vady na výrobku. Pro tyto případy platí tento reklamační řád.

Vymezení pojmů:

 

Prodávající - je právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní činnosti. Je to obchodní společnost, která přímo nebo prostřednictvím svých obchodních zástupců dodává kupujícímu zboží.


Odběratel je fyzická, nebo právnická osoba, která provádí nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje v rámci své podnikatelské činnosti dle § 420 až § 422 (podnikatel) zákona č. 89/2012 Sb

 

Spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o osobu, která nakupuje zboží za jiným účelem než pro podnikání s tímto zbožím dle § 419 zákona č. 89/2012 Sb.

 

Čl. 1 
Právo na uplatnění reklamace

Jestliže se vyskytne na zakoupeném výrobku vada, odběratel(spotřebitel) má právo tuto vadu reklamovat při převzetí zboží, anebo v záruční době. Pro správné posouzení reklamace je nutné, aby byl reklamovaný výrobek kompletní, čistý, v souladu s hygienickými předpisy, anebo všeobecnými hygienickými zásadami.

Odběratel(spotřebitel) je povinen používat výrobek jen na určený účel a dodržovat známé pravidla, podmínky a návody na použití. 
Uplatnění práva na reklamaci se vztahuje jen na vady nezaviněné odběratelem(spotřebitelem) u vady s vyloučením běžného opotřebení.

Čl. 2
Místo a způsob uplatnění reklamace

Odběratel (spotřebitel) uplatňuje reklamaci na reklamačním oddělení firmy PROhome s.r.o., anebo v příslušné prodejně, kde byl výrobek zakoupený. V případě, že je v záručním listě uvedený záruční servis, který je v místě prodávajícího, anebo odběratele ( spotřebitele) blíž, může uplatnit právo ze záruky v tomto servise, když se nerozhodne jinak.

Vyřízením reklamace je pověřený reklamační pracovník, anebo pracovník prodejny, který je povinen reklamaci posoudit. 
K posouzení reklamační vady na výrobku je odběratel (spotřebitel) povinen předložit: 

 • identifikační údaje odběratele (spotřebitele), případně telefonický kontakt 
 • číslo dodacího listu, případně faktury 
 • objednací kód položky, název zboží 
 • cenu zboží bez DPH 
 • přesný popis závady na zboží, případně jak došlo k závadě na výrobku 
 • výrobek ve stavu, jak je uvedeno v Čl. 1 

Při uplatnění spotřebitelské reklamace je spotřebitel povinen předložit: 

 • doklad o koupi – pokladní blok 
 • záruční list, pokud byl vydaný 
 • jméno a adresu spotřebitele, případně telefonní kontakt 
 • přesný popis závady na zboží, případně jak došlo k závadě na výrobku 
 • výrobek ve stavu, jak je uvedeno v Čl. 1

Po přijetí reklamace reklamační pracovník vystaví odběrateli (spotřebiteli) doklad s uvedením identifikačních údajů odběratele (spotřebitele), datum, kdy se reklamace uplatnila, jaký výrobek je reklamovaný,kdy byl koupený, za jakou cenu byl výrobek zakoupený, stručný popis vady, razítko a podpis reklamačního pracovníka.

V případě, že odběratel (spotřebitel) uplatňuje reklamaci prostřednictvím pošty, přepravní služby, anebo reklamaci posílá po řidiči prodávajícího je povinen:

- zboží zaslat, tak, jak je výše uvedené s reklamačním listem, který obsahuje: 
        identifikační údaje odběratele (spotřebitele)
        popis vady, případně, jak k ní došlo 
        číslo dodacího listu, případně faktury 
        Objednací kód, název zboží 
        cenu zboží bez DPH 
        datum uplatnění reklamace 
        razítko a podpis reklamujícího

Bez uvedených dokladů nebude Vaše reklamace přijatá.
Reklamační pracovník po doručení reklamace zašle reklamujícímu doklad o přijetí reklamace s uvedením identifikačních údajů odběratele (spotřebitele), datumu, kdy byla reklamace doručená, jaký výrobek je reklamovaný, kdy byl výrobek zakoupený, za jakou cenu, stručný popis vady, razítko a podpis reklamačního pracovníka.

 

Čl. 3
Zodpovědnost prodávajícího

Prodávající zodpovídá za vady, které se projeví na výrobku během trvání záruční doby, ne však za vady: 

 • které si odběratel (spotřebitel) způsobil sám 
 • o kterých odběratel (spotřebitel) před převzetím výrobku věděl 
 • na které byla poskytnuta sleva z ceny výrobku 
 • které vznikly v záruční době v důsledku opotřebení zboží, jeho nesprávným či nadměrným používáním, nesprávným ošetřováním, nesprávným servisem, použitím nesprávných náplní a filtrů, přídavných zařízení jiných, než předepisuje výrobce, anebo po uplynutí doby životnosti 
 • spojené s porušením ochranné plomby na výrobku, 
 • byly způsobené zásahem neoprávněné osoby na výrobek anebo jeho součást.

 

Čl. 4
Záruční doba, lhůta při uplatňování reklamace

Odběratel (spotřebitel) má právo na uplatnění reklamace z vad výrobku do 24 měsíců od převzetí výrobku odběratelem (spotřebitelem), pokud na výrobku, nebo v záručním listu není uvedena delší záruční doba. 
Jestliže není reklamace vadného výrobku, za kterou prodávající zodpovídá, uplatněná v záruční době, právo ze zodpovědnosti za vadu zaniká.

Pokud odběrateli (spotřebiteli) vzniklo právo na reklamaci vady výrobku, je reklamační pracovník reklamaci povinen řádně prověřit a rozhodnout o jejím vyřízení ihned, v složitých případech do 3 pracovních dní. Do této doby se nepočítá doba potřebná k odbornému posouzení vady. Vyřízení reklamace však nesmí být delší jak 30dní. Tato doba začíná plynout dnem doručení reklamace k prodávajícímu. O vyřízení reklamace je reklamační pracovník povinen písemně, formou doporučené listovní zásilky informovat odběratele (spotřebitele) a pokud je to potřeba vyzve ho k vyzvednutí výrobku.

V případě, že si odběratel(spotřebitel) ve stanovené lhůtě nepřevezme výrobek, bude mu účtované skladné ve výši 10kč za každý den prodlení až do doby 6 měsíců, po této době může být výrobek odprodaný. V případě, že reklamovaný výrobek byl doručený poštou, odešle se i vyřízená reklamace stejným způsobem.

Čl. 5
Práva odběratele
(spotřebitele)

Odběratel (spotřebitel) má právo u odstranitelných vad uplatněných v záruční době, aby byla vada bezplatně, řádně a včas vyřízená.

U vad, které není možné odstranit, a které brání tomu, aby se věc mohla řádně užívat, jako věc bez závad má odběratel(spotřebitel) právo:

 • na výměnu věci, anebo
 • právo od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny

Právo na výběr možností má odběratel (spotřebitel).

Když je vada odstraněná, avšak pro opakované vyskytnutí vady (alespoň 2 předcházející opravy stejné vady),
Anebo pro větší počet vad (nejméně 3 různé odstranitelné vady) nemůže být výrobek řádně používaný a vzniká právo odběratele (spotřebitele) na:

 • výměnu výrobku, anebo právo od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.

Stejná práva, jak u vad, které není možné odstranit má odběratel (spotřebitel) i v případě, že oprava výrobku nebyla vykonána v lhůtě 30dní od uplatnění reklamace.

Čl. 6
Účinnost reklamačního řádu

Reklamační řád nabývá platnost a účinnost dnem 1.1.2016.

Reklamace doposud uplatněné se posuzují podle dosud platného reklamačního řádu s tím, že na výrobky zakoupené od 1.4.2004 se vztahuje 24 měsíční záruka.